Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті в журнал та перевіряти поточний статус своїх наданих матеріалів, необхідно зареєструватися / увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 Для авторів

Мова статті – українська, англійська, російська.

   1. Стаття обов'язково супроводжується:

- авторською довідкою: прізвище, ім'я, по батькові (повністю); науковий ступінь; вчене звання; місце роботи; посада; телефон, ORSID, адреса електронної пошти. Інформацію викласти трьома мовами (українською, англійською, російською).

- Рефератом українською, англійською та російською мовами, що має складатися з назви статті, ПІБ авторів, обсягом 1800-2300 знаків. Текст реферату повинен містити відомості про актуальність, мету, завдання, висновки, перспективи цього дослідження.

- Ключові слова (5–10 слів) українською, англійською та російською мовами.

- Рецензія на статтю є обов'язковою (формат .pdf, .jpg).

- Файл статті (формат. doc, .docx).

Список літератури оформлюється згідно ДСТУ 8302-2015.

      2. Редакційна колегія приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності вимогам Міністерства освіти і науки України. Стаття має відповідати тематиці журналу та сучасному стану науки та техніки, містити новий науковий результат.

Структура статті повинна містити такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми, завдання у загальному вигляді, її актуальність та зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій (не менше 3-х статей, що вийшли за останні 10 років), у яких розпочато вирішення даної проблеми та на які спирається автор;
  • виділення раніше невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття;
  • формулювання мети статті: та постановка приватних завдань, які вирішені у статті (З нового рядка – «Метою роботи є …..»);
  • викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з отриманих наукових результатів із конкретними рекомендаціями та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
  1. Вимоги до оформлення статті

Обсяг статті 5-12 сторінок.

Формат сторінки А4 (з полями 20 мм з усіх сторін). Орієнтація сторінки розміщення тексту – книжкова. Для розміщення табличних даних, графіків, схем, малюнків за потреби допускається альбомна орієнтація сторінки. Текст статті оформити у редакторі Word 7.0-10.0 шрифтом Times New Roman Cyr (звичайний) розміром 12 пунктів; між рядками – одинарний інтервал; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювати по ширині сторінки із переносами. У тексті статті не допускається вирівнювання пробілами.

Ілюстративний матеріал монтується у тексті. Встановлюється обтікання малюнків «у тексті». За потреби допускається використання кольорових малюнків. Усі, особливо скановані малюнки (роздільна здатність – не менше 200 dpi), повинні бути чіткими, без стиснення. Малюнок у статті повинен бути розміщений після посилання на нього в тексті. Кожен малюнок забезпечується підписом, що містить номер малюнка та його назву. Назва рисунку починається з відступу 1,25 см, вирівнювання по ширині.

Таблиці виконують відповідно до вимог стандарту та друкують у тексті статті або на окремих сторінках у тій послідовності, в якій вони наводяться у статті. Обов'язково у тексті мають бути посилання на таблиці. Графічний матеріал та таблиці не повинні виходили за поля сторінки. Сумарний обсяг малюнків та таблиць не повинен перевищувати 50 % обсягу статті.

Формули набираються в редакторі Microsoft Equation з параметрами: стандартний - 12 пунктів; великий індекс - 10 пунктів; дрібний індекс – 8 пунктів; великий символ – 14 пунктів; дрібний символ – 8 пунктів, вирівнювання по центру сторінки без абзацного відступу. Символи, що використовуються у формулах, у тексті статті мають виглядати так само, як і у формулах. Нумерацію формул виконують з вирівнюванням номера по правому полю.

       4. Структура оформлення статті

УДК – вказується на першій сторінці статті у першому рядку абзацу.

Прізвище та ініціали авторів – у наступному рядку з абзацу, вирівнювання по правому краю (напівжирний шрифт).

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ – нижче шрифтом Times New Roman Cyr (звичайний) розміром 12 пунктів великими літерами (напівжирний шрифт), вирівнювання по ширині.

Анотація мовою статті, яка має складатися з назви статті, ПІБ авторів, скороченої версії статті обсягом 1800–2300 знаків (17-20 рядків). Текст анотації повинен містити відомості про актуальність, мету, завдання, висновки, перспективи даного дослідження. В анотації необхідно викласти основну думку публікації.

Ключові слова 5-10 слів.

Анотації та ключові слова двома іншими мовами (обсягом 1800–2300 знаків кожна) наводяться після розділу REFERENCES. Текст анотацій та ключові слова (укр., англ., рус.) оформити шрифтом Times New Roman Cyr (курсив) розміром 10 пунктів; між рядками – одинарний інтервал.

Основний текст статті, що закінчується розділом ВИСНОВКИ. Розділ ВИСНОВКИ починається з нового рядка, озаглавлюється словом ВИСНОВКИ (шрифтом Times New Roman (звичайний), розміром 12 пунктів, великими літерами, вирівнювання по центру). Вирівнювання основного тексту висновків по ширині.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, набраний шрифтом Times New Roman Cyr (звичайний) розміром 12 пт великими літерами по центру сторінки через рядок від ВИСНОВОК. Список литературы оформити згідно ДСТУ 8302:2015 шрифтом Times New Roman розміром 10 пунктів; між рядками – одинарний інтервал (зразок оформлення).

REFERENCES оформляється аналогічно після СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ, латиницею у вигляді транслітерації прізвищ авторів. Назви статей, журналів, конференцій, власні імена, видавництва, місце видання необхідно перекласти на англійську мову (зразок оформлення).

Після REFERENCES наводяться анотації та ключові слова двома іншими мовами (обсягом 1800–2300 знаків кожна).

Відомості про авторів вказуються наприкінці всього поданого матеріалу українською, англійською та російською мовами: повністю вказати ПІБ, вчений ступінь та вчене звання, місце роботи, посаду, електронну адресу кожного автора (e-mail) для листування, ORCID.

      5. На статтю обов'язково надати рецензію (у форматі .doc або .pdf), підписану рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом.

     6. Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання чинних стандартів несуть автори статті. Відповідальність за достовірність наведених у статті фактів та даних, обґрунтованість зроблених висновків та науковий рівень статті несуть автори та рецензенти. Відповідальність за точність, правильність та коректність цитування посилань та перекладу покладається на автора. Редакція залишає за собою право на невеликі зміни, зберігаючи при цьому головні результати та авторську стилістику. Редколегія залишає у себе право відхиляти неякісні матеріали без пояснення причин.

     7. Електронний варіант статті з анотаціями, ключовими словами, відомостями про авторів та супровідні файли, підготовлені в текстовому редакторі MS Word for Windows, надсилають електронною поштою на адресу: herald@dgma.donetsk.ua.

 Фінансування журналу

Публікація статей у науковому збірнику платна. Автори відшкодовують вартість робіт із створення оригінал-макету та витрати матеріалів на тиражування, поштові витрати, витрати на інтернет-послуги за утримання сайту журналу. Автори здійснюють попередню оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Донбаської державної машинобудівної академії на підставі виставленого рахунку з обов'язковою позначкою: «За публікації статті у збірнику ОМТ». Розмір плати встановлюється за сторінку публікації. Оплата здійснюється у національній валюті одноразово протягом тижня після отримання повідомлення від редакційної колегії про можливість опублікування цієї статті. 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються в даному збірнику, погоджуються з такими умовами:

  • Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, яка дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першої публікації роботи у цьому збірнику.
  • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому збірнику.
  • Політика збірника дозволяє та заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи як для представлення цього рукопису до редакції, так і під час його редакційної обробки, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи.