Рецензування та редакційна етика

Основна мета процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, що публікуються в періодичному фаховому виданні «Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials Working by Pressure», шляхом формування об'єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх покращення.

Редакція журналу «Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials Working by Pressure» приймає до розгляду рукописи, які пройшли попереднє рецензування зовнішнім спеціалістом відповідного наукового профілю. Така рецензія повинна містити інформацію про достовірність, актуальність та новизну отриманих результатів, а також практичну цінність та рекомендації щодо публікації статті.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до встановлених вимог, викладених у «Посібнику для авторів». З метою визначення ступеня відповідності цим вимогам наукові статті проходять первинний контроль серед членів редколегії журналу.

За наявності зауважень на етапі первинного контролю стаття повертається автору для усунення виявлених недоліків.

Рецензування рукописів статей, що надходять до редакції журналу, є незалежним та таємним. Рецензента кожної статті вибирає головний редактор. До рецензування залучаються вчені, які є провідними фахівцями у галузі відповідних розділів журналу. Головний редактор та редакція журналу не розголошують імен рецензентів. Взаємодія між авторами та рецензентами відбувається через відповідального секретаря редколегії.

Термін первинного рецензування рукопису статті не може перевищувати чотирьох тижнів.

У процесі рецензування висвітлюються такі аспекти:

 • відповідність статті тематиці та профілю видання;
 • актуальність проблематики статті;
 • відповідність назви статті її змісту;
 • логічність та переконливість наукової аргументації основних положень статті;
 • достатність обґрунтування основних результатів та висновків дослідження;
 • наявність елементів наукової новизни;
 • раціональність структури статті та потреба у скороченні, видаленні, розширенні або доопрацюванні деяких частин статті;
 • потреба у доопрацюванні за стилем, мовою, використовуваною термінологією;
 • достатність кількості та якості літературних джерел, а також коректність посилання на них.

При необхідності рецензентом можуть бути зроблені будь-які інші зауваження щодо змісту та оформлення рукопису статті.

Рецензент після перегляду матеріалів має ухвалити одне з наступних рішень:

 • Рекомендується до публікації;
 • Рекомендується повернути на доопрацювання та повторне рецензування;
 • Не рекомендується до публікації (якщо стаття зазвичай не відповідає вимогам і вимагає значного часу для доопрацювання. Автор може подати дороблену статтю повторно до наступного номера журналу).
 • Не рекомендується до публікації без можливості повторного представлення (якщо поданий текст містить плагіат, не відповідає тематиці журналу або не відповідає рівню журналу).

Головний редактор може додавати до зауважень рецензента і свої зауваження.

Доопрацьований варіант статті спрямовується на повторне рецензування. У разі повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. Редколегія не вступає у дискусію з авторами відхилених статей.

Редакція залишає за собою право на редагування текстів статей із збереженням основних результатів та авторського стилю, узгоджуючи остаточний варіант із автором; переносити статті до іншого випуску, погодивши це з автором. Остаточне рішення про можливість і доцільність публікації статті приймається головним редактором.

Рукописи статей, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються та не рецензуються.

Зміст чергового номера журналу із позитивно відрецензованими статтями затверджується головним редактором після схвалення вченою радою Академії.

 

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна політика та етичні норми

Редакційна колегія періодичного професійного видання орієнтується на поширення наукових знань вчених та викладачів та створення умов для творчого пошуку обдарованих молодих вчених. При розгляді статей редколегія звертає увагу насамперед на їхню наукову новизну, теоретичну цінність та практичний внесок у розвиток науки, незалежно від посади авторів, наукового ступеня, вченого звання, віку, національності, гендеру, релігійних та політичних поглядів.

Редакційна політика видання виходить з наступних принципів:

 • об'єктивність та неупередженість у відборі статей для публікації;
 • висока вимогливість до якості наукових текстів;
 • обов'язкове рецензування статей;
 • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
 • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
 • суворе дотримання авторських та суміжних прав;
 • суворе дотримання графіка подання статей та виходу журналу.

Редакційна колегія наукового журналу «Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials Working by Pressure» не приймає до друку матеріали, що містять образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової чи іншої дискримінації, що розпалюють міжнаціональну та расову ворожнечу, порушують міжнародні права та законодавство.

Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори. Редакція не завжди поділяє позицію автора.

 

Етичні принципи у діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні мати об'єктивний характер, який полягає у дотриманні наступних принципів:

- Рукопис, отриманий для рецензування, має розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редколегії.

- Рецензент повинен давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора є неприйнятною.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених для розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

 

Принципи, якими має керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що відповідає за достовірність результатів наукового дослідження, передбачає дотримання наступних принципів:

- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені у цьому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або затвердження мають бути оформлені з обов'язковою вказівкою автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи, зокрема, оформлені цитати, перефразування чи присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неетичними та неприйнятними.

- Автори не повинні подавати в журнал рукопис, який був надісланий в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, що вже опублікована в іншому журналі.

- Співавторами статті повинні бути зазначені всі особи, які зробили суттєвий внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати особи, які брали участь у дослідженні. Редакційна колегія журналу «Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials Working by Pressure» рекомендує особам, які беруть участь у роботі над публікаціями у професійному виданні (автори, рецензенти, редактори), дотримуватися принципів, проголошених Комітетом з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) та Етичним кодексом вченого України

 

Плагіат та авторська етика

Плагіат у будь-якій формі та на будь-якому рівні неприйнятний і вважається серйозним порушенням професійної поведінки. Редакційна колегія видання «Обработка материалов давлением = Обробка матеріалів тиском = Materials Working by Pressure» вважає неприйнятною практику порушення авторських прав та наукової етики та вживає всіх можливих заходів для недопущення цього.