(1)
Titov, V.; Maksymiv, I.; Herasymov, V. Аналіз процесу обтиску товстостінної циліндричної заготовки. ОМТ 2023, 42-49.